Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Regulamin rekrutacji gimnazjum

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. dla absolwentów GIMNAZJUM

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz.60 )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjum (Dz. U. Z 2017, poz. 586)
3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. zmieniająca decyzję nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Ogólne założenia:

1. Organizuje się w roku szkolnym 2019/2020 nabór do:
•    Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego:
•    technik budownictwa
•    technik elektronik
•    technik informatyk
•    technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
•    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego:
•    klasa sportowa (sekcja piłki nożnej oraz sekcja lekkoatletyczna z elementami fitnessu)
•    Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego
•    monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

3. Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzona zostanie
z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Kandydaci dokonują tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej.

II. Terminarz działań w rekrutacji elektronicznej

1.       od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie wniosku z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) wniosku w szkole. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów opisanych w ust. IV pkt 5,6;

2.      23 maja o godzinie 15:00 oraz 24 maja o godzinie 15:00 – próba sprawnościowa (zbiórka sala gimnastyczna) – tylko LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE; 
Do klasy sportowej – zaliczenie próby sprawności fizycznej ustalonej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną jednej z niżej wymienionych dyscyplin :
piłka nożna ,
piłka siatkowa,
lekkoatletyka,
piłka koszykowa .

3.      5 czerwca o godzinie 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawnościowej (sekretariat uczniowski) –  tylko LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE;

4.      od 21  czerwca  do  25  czerwca  2019r.  –  uzupełnienie  wniosku  o  przyjęcie  do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

5.      16  lipca  2019  r.  –  podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

6.      od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej;

7.      od 16 lipca do 18 lipca – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie (kształcenie zawodowe)

8.      25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

9.      od 25 lipca do 30 sierpnia 2019 r. – postępowanie uzupełniające, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami;

10.    30 sierpnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych  do szkoły w wyniku postępowania uzupełniającego.

III. Wymagane dokumenty

•    dokumenty dostarczane przez kandydata w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. wraz z wnioskiem: – zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych w ust. IV pkt 5,6
•    dokumenty dostarczone przez kandydata w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
•    dokumenty dostarczane przez kandydata w terminie od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.
W momencie potwierdzenia woli uczęszczania do przydzielonej szkoły wraz z oryginałami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
•    dwa zdjęcia legitymacyjne,
•    zgłoszenie absolwenta,
•    karta zdrowia,
•    orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu.

IV.  Kryteria rekrutacji

1.    Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
2.    Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują punkty za:

3.    Laureaci konkursów  przedmiotowych  organizowanych  przez  Śląskiego  Kuratora Oświaty,  laureaci  konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

4.    W przypadku większej liczby kandydatów którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a.    wyniki egzaminu gimnazjalnego;
b.    wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły;
c.    świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
d.    szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
– 1 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;
– 2 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu .

5.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d.   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e.   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f.   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g.   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

7.    Tryb odwoławczy – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 i art. 187 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 stosuje się m.in. przepisy art. 20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

8.    W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

9.    Liczba miejsc w każdym oddziale wynosi 32.

10.    Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów.

11.    Kandydaci, którzy znajdują się na liście zakwalifikowanych mają obowiązek od 16 lipca do 25 lipca 2019 r. po ogłoszeniu listy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów

12.    Szkolna komisja rekrutacyjna ustala listę rezerwową kandydatów, którzy mogą wejść na listę przyjętych w przypadku nie potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów zakwalifikowanych.

V.    W roku szkolnym 2019/20 planuje się otwarcie następujących klas :


Język angielski będzie nauczany w grupach międzyoddziałowych na kilku poziomach zaawansowania. Uczeń zostanie przydzielony do określonej grupy (poziomu) na podstawie wyników testu kwalifikującego, który odbędzie się na pierwszej lekcji we wrześniu 2019r.

Drugi j. Obcy nauczany w Zespole Szkół Technicznych to język niemiecki, będzie nauczany w grupach międzyoddziałowych na kilku poziomach zaawansowania. Uczeń zostanie przydzielony do określonej grupy (poziomu) na podstawie wyników testu kwalifikującego, który odbędzie się na pierwszej lekcji we wrześniu 2019r.